Dzisiejsza data: sobota, 30 maja 2020 roku  http://www.przedszkole21.leszno.pl/ » ZASADY OGÓLNE    
Aktualności | GRUPY PRZEDSZKOLNE | METODY I FORMY PRACY | INNOWACJE PEDAGOGICZNE W PRZEDSZKOLU 
 


Naszą stronę odwiedziło juz 520377 osób.

ZASADY OGÓLNE

 Postępowanie rekrutacyjne* w roku szkolnym 2019/2020 prowadzone jest z wykorzystaniem systemów informatycznych.

 

*UWAGA!  

 1. NIE DOTYCZY RODZICÓW DZIECI JUŻ UCZĘSZCZAJĄCYCH DO NASZEGO PRZEDSZKOLA

- PAŃSTWO OTRZYMACIE W PRZEDSZKOLU DEKLARACJE O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

oraz

2. RODZICÓW DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH UBIEGAJĄCYH SIĘ O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

 

Postępowanie rekrutacyjne  do przedszkoli publicznych przeprowadza się na wolne miejsca  w danym przedszkolu.

Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie miasta Leszna. Rekrutacja dzieci zamieszkałych poza obszarem miasta Leszna możliwa będzie, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, w przypadku dysponowania wolnymi miejscami w przedszkolach w postępowaniu uzupełniającym. 

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym,  w którym dziecko kończy 7 lat.

 

 

Wypełnianie i składanie wniosków odbywać się będzie w terminie od 11.03.2019 – 29.03.2019 do godziny 15:00.

Informacje o rekrutacji zamieszczone są na stronie www.leszno.pl/Rekrutacja_do_przedszkoli.html.

  

ADRES PROGRAMU DO REKRUTACJI DLA RODZICA KANDYDATA DO PRZEDSZKOLA:

 leszno.przedszkola.vnabor.pl

 

Szczegoły dotyczące składania wniosków znajdziecie Państwo

w PODRĘCZNIKU KANDYDATA

(do pobrania na naszej stronie)!

 

1. Zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) w przypadku większej liczby kandydatów, niż mieszkających na terenie Leszna niż liczba wolnych miejsc w danym przedszkolu, odbywa się pierwszy etap rekrutacyjny, w którym brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria podstawowe, mające jednakową wartość:

  • Wielodzietność rodziny kandydata
  • Niepełnosprawność kandydata
  • Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
  • Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
  • Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
  • Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
  • Objęcie kandydata pieczą zastępczą

   

Wskazane kryterium

Dokument poświadczający spełnienie kryterium, który należy dołączyć do wniosku (dokumenty mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica)

Kryterium nr 1

OŚWIADCZENIE - Wielodzietność rodziny oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci

Kryterium nr 2, 3, 4, 5

ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI lub o stopniu niepełnosprawności lub ORZECZENIE RÓWNOWAŻNE w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511).

Kryterium nr 6

PRAWOMOCNY WYROK SĄDU RODZINNEGO orzekający rozwód lub separację lub AKT ZGONU oraz OŚWIADCZENIE o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem. Ilekroć mowa o samotnym wychowywaniu dziecka – oznacza to pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem

Kryterium nr 7

DOKUMENT POŚWIADCZAJĄCY OBJĘCIE DZIECKA PIECZĄ ZASTĘPCZĄ zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998 ze zm.)

 

2. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego bierze się pod uwagę kryteria określone Uchwałą Nr XXXIII/400/2017  Rady Miejskiej Leszna z dnia 02 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Leszno na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

 

                          Kryteria i punkty określone Uchwałą Rady Miejskiej Leszna

1. Dziecko objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym.

95 pkt

2. Dziecko obojga rodziców pracujących / rodziców studiujących / uczących się w systemie dziennym.

45 pkt

 

3. Rodzeństwo kandydata uczęszczające w roku szkolnym, na który jest prowadzona rekrutacja do tego przedszkola lub zgłoszenie jednocześnie do tej samej placówki dwojga dzieci.

17 pkt

imię i nazwisko dziecka 

4. Miejsce zamieszkania kandydata w obwodzie szkoły podstawowej, na terenie której znajduje się przedszkole.

11 pkt

5. Dziecko jednego rodzica pracującego.

9 pkt

 

6. Dziecko uczęszczające do żłobka /klubu dziecięcego w roku, w którym prowadzona jest rekrutacja do przedszkola.

7 pkt

nazwa i adres placówki

 

 

Wskazane kryterium 

Dokument poświadczający spełnienie kryterium, który należy dołączyć do wniosku (dokumenty mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica)

kryterium nr 1, 3, 4 i 6

rodzic/opiekun prawny dokumentuje podając dane wskazane we wniosku

kryterium nr 2 i 5

2. rodzic/opiekun prawny dokumentuje OŚWIADCZENIEM, że:

wykonuje pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.) na podstawie umowy cywilnej (w tym na kontrakcie menedżerskim) lub prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2168 ze zm.) lub studiuje/uczy się w systemie dziennym

 

 PODCZAS RERUTACJI OBOWIĄZUJĄ OKREŚLONE TERMINY. ZAPRASZAMY DO ZAKŁADKI HARMONOGRAM REKRUTACJI